• 3829208256409670.jpg
 • 4398937633791421.jpg
 • 3637064479385911.jpg
 • 3637064479385910.jpg
 • 0066204698110161.jpg
 • 0066204698110160.jpg
 • 9292384529759581.jpg
 • 0458894658994704.jpg
 • 0458894658994703.jpg
 • 0458894658994702.jpg
 • 0458894658994701.jpg
 • 1322161909104372.jpg
 • 1322161909104370.jpg
 • 4034860007722003.jpg
 • 4034860007722002.jpg
 • 4034860007722001.jpg
 • 4034860007722000.jpg
 • 5751257048312823.jpg
 • 5751257048312822.jpg
 • 5751257048312821.jpg
 • 4383145954688490.jpg
 • 9505366541069094.jpg
 • 9505366541069090.jpg
 • 7417676869219580.jpg
 • 3568877472075050.jpg

Giới Thiệu Về Lợi Đạt

Đầu tiên Công ty Lợi Đạt xin gởi lời chúc sức khoẻ, lời chào trân trọng nhất đến với Quý khách hàng. Cùng với sự phát triển không ngừng của Xã Hội, Công ty LỢI ĐẠT ngày càng khẳng định hơn vị trí của mình đối với khách hàng. Công ty không những thường xuyên cập nhật...

Giới Thiệu Về Lợi Đạt
Tìm kiếm nhanh

Vận Chuyển Bằng Đường Bộ

Vận chuyển bằng đường bộ

Vận chuyển hàng nội thành,  dọn nhà,  dọn văn phòng trọn gói

                              

 

GÍA VẬN CHUYỂN CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG VÀ MIỀN TÂY
(Áp dụng cho xe 1 Tấn - 1,5 Tấn)

Coâng ty Vaän Taûi  chuùng toâi xin haân haïnh göûi ñeán Quyù khaùch baûng  baùo giaù vaän  chuyeån haøng baèng ñöôøng boä. Gía tham khaûo aùp duïng cho xe töø 1taán - 1.5taán; 2tấn – 2.5 tấn nhö sau:

                                                                                                                                                      ÑVT: ñoàng

 

 

STT

NÔI NHAÄN HAØNG

NÔI ÑEÁN

1 tn – 1,5 tn

2 t- 2,5 tn

01

SAØI GOØN

CUÛ CHI

450,000

800.000

02

TAÂY NINH

1.100.000

1.900.000

03

KCN MYÕ PHÖÔÙC

600,000

1.100.000

04

ÑOÀNG NAI

1.300.000

2.200.000

05

BÌNH DÖÔNG

900.000

1.100.000

06

BÌNH PHÖÔÙC

1.800.000

2.300.000

07

BÌNH THUAÄN

2.300.000

3.100.000

08

NINH THUAÄN

2.800.000

4.500.000

09

VUÕNG TAØU

1.300.000

1.800.000

10

LAÂM ÑOÀNG

2.800.000

4.900.000

11

ÑAKLAK

3.400.000

4.900.000

12

ÑAKNOÂNG

2.900.000

4.200.000

13

LONG AN

650.000

1.300.000

14

TIEÀN GIANG

900.000

1.700.000

15

BEÁN TRE

1.100.000

1.800.000

16

VÓNH LONG

1.500.000

2.100.000

17

CAÀN THÔ

1.800.000

2.400.000

18

HAÄU GIANG

2.200.000

2.800.000

19

ÑOÀNG THAÙP

1.650.000

3.100.000

20

TRAØ VINH

2.100.000

3.100.000

21

AN GIANG

1.900.000

3.500.000

22

KIEÂN GIANG

2.300.000

3.500.000

23

SOÙC TRAÊNG

2.300.000

3.100.000

24

BAÏC LIEÂU

2.500.000

4.000.000

25

CAØU MAU

2.800.000

4.500.000

 

Caùc Quaän noäi thaønh coù giaù töø: 150.000 – 300.000ñoàng/chuyeán (Xe 1tn – 1.5 tn).

 °  Giaù treân chöa bao goàm 5% VAT.

             °  Giaù chöa bao goàm phí xeáp dôõ.

Löu yù:   Giao haøng taïi trung taâm caùc tænh

** Ngoaøi  vaän chuyeån haøng hoaù chuùng toâi coøn coù phuïc vuï chuyeån doïn nhaø, vaên phoøng troïn goùi.

** Raát haân haïnh ñöôïc phuïc vuï vaän chuyeån haøng cho Quyù khaùch.

Traân troïng kính chaøo!